قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

فصل اول – کلیات

ماده 1 ـ انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل ، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد .

 • تبصره ـ مقصود از کلمه " مجلس " در این قانون ، مجلس شورای اسلامی میباشد .

ماده 2 ـ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی خواهد بود

 • تبصره ـ از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می باشد :
  زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده ، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده .

ماده 3 ـ نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .
ماده 4 ـ در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره ای در حوزه های فاقد نماینده انجام خواهد شد . چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره ای برگزار خواهد شد .
ماده 5 ـ سرپرستان وزارت کشور ، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور ، استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .
ماده 6 ـ سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسـات دولتـی و وابـسته بـه دولـت ، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبار نامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فـقط حقـوق نـماینـدگی را دریافت خواهند کرد .

 • تبصره ـ سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طـول دوره نـماینـدگی و یـا پـس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می آیند محسوب می گردد

فصل دوم ـ کیفیت انتخابات

ماده 7 ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود .
ماده 8 ـ انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است .

 • تبصره 1 ـ در صورتی که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد ، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان ، قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت . نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند .
 • تبصره 2 ـ چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود ، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه های انتخابیه مذکور برگزار نـماید . مهلت هفت ماه ، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه های انتخابیه مورد نظر محاسبه می شود .
 • تبصره 3 ـ چنانچه به علت فوت ، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد ، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسـط مـجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید .
 • تبصره 4 ـ منتخبین حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می شود نمی توانند در انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند .

ماده 9 ـ چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت یک چهارم آرا حاصل نگردید ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد ، بدین معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت یک چهارم آرا را در مرحله اول به دست نیاورده اند ، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده ، کمتر از دو برابر باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود .

 • تبصره 1 ـ اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل یک چهارم مجموع آرا را کسب کرده باشد به مجلس راه می یابد .
 • تبصره 2 ـ هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند ، در غـیر ایـنصورت نامزدی آنها کلاَ باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند .
 • تبصره 3 ـ وزارت کـشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ، تعیین و اعلام خواهد نمود .
 • تبصره 4 ـ کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراَ در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت نمایند .
 • تبصره 5 ـ در انتخابات میاندوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس ، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند .

ماده 10 ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می تواند یکبار با ارائه شناسنامه رأی دهد .

 • تبصره 1 ـ اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائه شناسنامه می باشد .
 • تبصره 2 ـ شناسنامه رأی دهنده ممهور می گردد .
 • تبصره 3 ـ اخذ رأی در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن حداقل ده ساعت است ، در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد .
 • تبصره 4 ـ تشخیص ضـرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است .
 • تبصره 5 ـ اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد .

ماده 11 ـ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مـؤسسات عمومی موظف اند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند . بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .

 • تبصره 1 ـ در جهت اعمال نظارت بر انتخابات ، کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظف اند حسب درخواسـت شـورای نگهـبان و هیأتهای منصوب از جانب آن ، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند .
 • تبصره 2 ـ حق مأموریت کارکـنان مـذکـور از مـحل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می گردد .

ماده 12 ـ انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ، کلیمی ، آشوری ، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیتهای مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد .
ماده 13 ـ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس ، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد ، به دستور وزارت کشور ، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد .
ماده 14 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص مـی دهـند و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .
ماده 15 ـ انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و غیره شوند ، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صـورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید .

 • تبصره ـ شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذکور ، در شهرستانهایی دائر می شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه ، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند .

مـاده 16 ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نـظم و جـلوگیـری از هـرگونـه بـی نـظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائی ونظارت را ندارند .

 • تبصره ـ در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی صلاح قانونی ، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می نمایند

ماده 17 ـ محاکم صالحه قضایی موظف اند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند .
ماده 18 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه ، برگهای رأی باطل ولی جزء آرای مـأخوذه مـحسـوب شده و مراتب در صورت جلسه ، قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :
آرا ناخوانا باشد .
آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .
آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد .
آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .

 • تبصره ـ در حوزه هایی که تعداد نمایندگان مورد نیاز بیش از یک نفر باشد ، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد .

ماده 19 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه ، برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :
صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد .
آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .
آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند .
آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد .
آرایـی که با تقلـب و تـزویـر ( در تعـرفه هـا ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .
آرای تکراری .
آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد .
آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد .
آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد .
آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .

 • تبصره 1 ـ کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .
 • تبصره 2 ـ آرای زائد مذکور در بند (2) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود .

ماده 20 ـ در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ، اسامی دیگری نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود .

 • تبصره 1 ـ در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود .
 • تبصره 2 ـ چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می شود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم ، به حکم قرعه عمل خواهد شد .
 • تبصره 2 مکرر ـ به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی ازداوطلـبان سـرشناس و معروف آن حوزه باشد ، باید مشخصه ای مانند شماره (کد) ، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد . آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد .
  فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید ، داوطلب همنام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید .
 • تبصره 3 ـ در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد .

ماده 21 ـ در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد ، اسامی اضافی از آخر ، خوانده نمی شود .
ماده 22 ـ قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می گردد ، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری ، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند ، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد .
ماده 23 ـ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات بـا توجه به وظایفی که به عهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع مردم برساند .
ماده 24 ـ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیأتهای نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت جلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند .
ماده 25 ـ وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است . بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد .

 • تبصره ـ هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انـتخابـات یـا نـظارت ، مـجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید .

ماده 26 ـ پس از پایان انتـخابـات ، بـلافاصلـه صورت جلسـه نتیـجه انتخابات با امضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می مـاند و بـقیـه بـرای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور ( دو نسخه ) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود

فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 27 ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :

 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
 • پانزده سال تمام .
 • عاقل بودن .

ماده 28 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

 • اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
 • ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه .
 • حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن .
 • نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه .
 • سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی ، شنوایی و گویایی .
 • حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام .
 • تبصره 1 ـ داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام ، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند .
 • تبصره 2 ـ کسانی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از شرط مذکور در بند (4) مستثنی می باشند .

ماده 29 ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند :

 • الف ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل دو ماه از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
  • رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی .
  • دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی .
  • مشاورین و معاونین رئیس جمهور .
  • رؤسای دفاتر سران سه قوه .
  • وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .
  • معاونین و مشاورین وزرا .
  • مـدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا .
  • اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات .
  • رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی .
  • رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی .
  • دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی .
  • رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی .
  • رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی .
  • رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور .
  • رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .
  • رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .
  • استانداران .
  • معاونین و مشاورین استانداران .
  • فرمانداران .
  • بخشداران .
  • شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری .
  • رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی .
  • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی .
  • اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها .
  • اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد .
  • رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی .
  • رؤسـا و سـرپرستـان بنیادهای ( مستضعفان ، شهید ، 15 خرداد ، مسکن ) ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، نهضت سواد آموزی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ، معاونین و مشاورین آنان .
  • شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات .
 • ب ـ اشـخاص زیـر از داوطلـب شـدن در حـوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هیـچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
  • ائمه جمعه دائمی .
  • قضات .
  • مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان .
  • مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان .
  • رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان .
  • رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .
  • اعضای هـیأت مـدیـره و مـدیـران عـامـل شـرکتهـای دولـتی و وابـسته به دولت در استان و شهرستان .
  • سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان .
  • سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان .
  • مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
 • ج ـ اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود .
  • تبصره 1 ـ کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بند های (الف) و (ب) مشمول این ماده می باشند . تشخیص همطرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد .
  • تبصره 2 ـ در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت ، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می باشد .
  • تبصره 3 ـ به هنگام ثبت نام ، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده دو ماه قبل از ثبت نام الزامی است . تبصره 4 ـ وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند .

ماده 30 ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند :

 • کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند .
 • ملاکین بزرگ که زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند .
 • وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است .
 • کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند .
 • محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی .
 • مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق .
 • محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد .
 • قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد .
 • محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانونی اساسی باشند .
 • وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک .
 • محکومین به خیانت و کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی

فصل چهارم ـ هیأت اجرائی

ماده 31 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بـخشـدار حوزه هـای فرعـی ، صـادر نـموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را بـا حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین موضوع ماده (32) تشکیل دهد .

 • تبصره ـ در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است ، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا ، یکی از نه نفر معتمدین مذکور خواهد بود .

ماده 32 ـ فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انـتخابیـه ، جـهت انتـخاب مـعتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (31) ، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجـد شـرایـط در ایـن قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می نماید .
هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد .
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت ، کتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین ( بیست نفر ) در حضور هیأت نظارت از بین خود نه نفر را به عـنوان مـعتمدیـن اصـلی و پـنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند .

 • تبصره 1 ـ چنانچه هیأت نظارت ، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید . هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباَ اعلام نمایند . اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صـورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد .
 • تبصره 2 ـ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عـملی بـه اسـلام ( به جز حوزه های اقلیت دینی ) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند .
 • تبصره 3 ـ تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است .
 • تـبصره 4 ـ فـرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل ، مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند .

ماده 33 ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند .

 • الف ـ خویشاوندی نسبی : پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر .
 • ب ـ خویشاوندی سببی : همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او .

ماده 34 ـ اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند .

 • تبصره 1 ـ در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات ، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید .
 • تبصره 2 ـ در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود ، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد .
 • تبصره 3 ـ هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد .

ماده 35 ـ هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد . در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد ، از باقی مانده از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .
ماده 36 ـ هیأتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند .
ماده 37 ـ جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود .

 • تبصره ـ رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود .

ماده 38 ـ هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مـقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند .

 • تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور ، مهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می یابد .

ماده 39 ـ فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد . یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود .
ماده 40 ـ هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نـام و اخـذ رأی پنج نفر ( و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر ) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند .

 • تبصره 1 ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد .
 • تبصره 2 ـ محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمـودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه یا هـر عـلت دیگری مـقدور نـباشد ، کـه در ایـن صـورت مـراتب تـغیـیر شـعبه ثـبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهـبان بـا ذکـر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایـجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد .
 • تبصره 3 ـ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد .

ماده 41 ـ فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماَ یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید .
ماده 42 ـ هیأتهای اجرائی انتخابات مسئول صـحت جـریان انـتخابـات در حـوزه انـتخابیه خود می باشند .

 • تبصره ـ در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بـداند ، بـا اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود .

ماده 43 ـ کلیه امـور انـتخابـات بـخش مـرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد .
ماده 44 ـ هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می تواند برای مـناطق صـعب العـبور و کـوهسـتانـی و مسافتـهای دور و نقاطی کـه تأسیس شعب ثابت اخـذ رأی مـقدور نیست ، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد . هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می توانـد در صـورتی کـه لازم بـداند ، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید ودر هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه قید و تأیید نماید

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده 45 ـ داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند .
مراتب قبلاَ به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند .

 • تبصره 1 ـ داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می برند ، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام می نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید .
 • تبصره 2 ـ داوطلبان نمایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند . وزارت کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید .
 • تبصره 3 ـ تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حـداکـثر سـه روز پـس از خـاتمه ثـبت نـام توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال می گردد .

ماده 46 ـ هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاَ و به صورت کتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراَ به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد ، عدول از انصراف پذیرفته نمی شود .
ماده 47 ـ فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید .
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مـشخصـات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید .
ماده 48 ـ وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کـشور و اداره تـشخیـص هـویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد . مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند .

 • تبصره ـ وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد .

ماده 49 ـ وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناَ مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند .
ماده 50 ـ هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاَ به هیأتهای نظارت اعلام نمایند .

/ 1 نظر / 170 بازدید
احسان

سلام دوست عزیز.وبلاگ خیلی خوب و قشنگی داری.کارتم عالیه.دوست دارم با هم تبادل لینک کنیم.برای این که تبادل لینک مفید باشه اون رو سه طرفه انجام میدیم.ابتدا شما این سایت رو لینک کنید www.tak-market.ir تک مارکت بعد بیاید تو این وبلاگ و از قسمت لینکدونی (سمت راست---ارسال لینک) خوتون رو به صورت خودکار لینک کنید اگه نتونستید نظرات منو مطلع سازید تا شما رو تو این وبلاگ لینک کنم. www.mihan-shoping.mihanblog.com ( همون طور که گفتم با این روش هم هر دو تامون لینک میشیم و هم گوگل نمیفهمه تبادل لینک دو طرفه هست و به سود هر دومون هست.) ممنون دوست عزیز.خواهشا لینک کن.خیلی دلم میخواد تو وبلاگ زیبای شما لینک بشم.

Whoops, looks like something went wrong.